BASES

BASES PRODUCTE

Premi producte innovador i Premi producte sostenible

1. Poden optar al Premi Piscina & Wellness Barcelona 2015 de producte innovador i Premi Piscina & Wellness Barcelona de producte sostenible tots els productes i processos exposats al Piscina & Wellness Barcelona 2015 que es presentin a aquesta convocatòria.

2. Els productes que vulguin optar a aquests Premis han de ser presentats per la persona física o jurídica titular de l’espai on són exposats al Piscina & Wellness Barcelona. Qui presenti la proposta serà responsable de la veracitat de la informació i el complement de la legislació vigent de propietat industrial i intel·lectual.

3. La participació és gratuïta. Es podran presentar les propostes que es consideren convenients, però cal fer una inscripció per a cada producte. La documentació que cal presentar és:

  • Emplenar el formulari que a més de les dades de contacte inclou una breu descripció del producte i el detall dels aspectes innovadors i de sostenibilitat del producte.
  • Informació tècnica i gràfica (catàlegs, fullets, plànols, certificacions) en format .pdf, .jpg o .doc.
  • Fotografies en format jpg (un mínim de 2).

Els fitxers s’enviaran comprimits en un zip o rar, que no podrà superar els 25 Mb.

4. La inscripció als Premis només serà vàlida si es lliura la documentació detallada a l’apartat 3.

La Secretaria Tècnica dels Premis Piscina & Wellness Barcelona 2015 és l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-ITeC, carrer de Wellington 19, ES08018 Barcelona.

La documentació es podrà enviar fins a les 14 hores del dia 22 de setembre de 2015.

5. L’organització dels Premis es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les propostes seleccionades i guardones a tots els suports documentals que consideri necessaris. No es faran públiques les propostes presentades a aquesta convocatòria i que no han estat seleccionades com a finalistes.

6. El Jurat estarà format per professionals de reconeguda trajectòria. La composició del Jurat es donarà a conèixer en l’acte de lliurament en què es fan públics els veredictes.

7. El Jurat podrà sol·licitar, si ho considera oportú, informació addicional.

8. El Jurat atorgarà el Premi Piscina & Wellness Barcelona 2015 de producte innovador a aquell producte, sistema o servei que representi una aportació més rellevant a través d’un nou enfocament en el procés de construcció, ús, manteniment o rehabilitació de les piscines residencials, centres wellness i instal·lacions de piscines d’ús públic.

9. El Jurat atorgarà el Premi Piscina & Wellness Barcelona 2015 de producte sostenible a aquell producte o procés que representi una aportació més rellevant pel que fa a la utilització eficient dels recursos (aigua, energia, matèries primeres) i pel seu respecte al medi ambiente al llarg de tot el seu cicle de vida (fabricació, posada en obra, utilització, desconstrucció i reciclatge).

10. El Jurat atorgarà el Premi Piscina & Wellness Barcelona 2015 de producte innovador i al producte sostenibles als que consideri guanayadors. El Jurat, seleccionarà un màxim de 4 propostes, d’entre tots els productes presentats, i a més del premi, si ho creu oportú, podrà concedir menciones.

11. El Premi, consistent en un diploma acreditatiu i un trofeu, es lliurarà a la persona física o jurídica que presenta o exposa el producte al saló.

Les mencions i la selecció de productes rebran també un diploma acreditatiu.

12. Els premis no podran ser declarats deserts ni concedits ex aequo.

13. Correspon exclusivament al Jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en relació amb l’adjudicació del Premi. Les decisions del Jurat són inapel·lables.

14. La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duran a terme en un acte públic que tindrà lloc durant la celebració del Piscina & Wellness Barcelona 2015.

15. Els productes guanyadors, els que hagin estat objecte de menció i els finalistes podran fer constar en la seva documentació tècnica la distinció aconseguida.

16. La participació en els Premis Piscina & Wellness Barcelona 2015 de producte comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 

BASES OBRA

Premi Piscina instal·lació en ús

1. Poden optar al Premi Piscina & Wellness Barcelona 2015 d’instal·lació en ús les piscines residencials, centres wellness i piscines d’ús públic de nova planta o rehabilitades, finalitzades entre l’1 de setembre de 2013 i el 31 d’agost de 2015 que es presentin a aquesta convocatòria.

2. Les obres que vulguin optar a aquests Premis poden ser presentades per qualsevol dels agents que hi hagi participat. Qui presenti la proposta serà el responsable de la veracitat de la informació.

3. La participació és gratuïta. Es podran presentar les propostes que es consideren convenients, però cal fer una inscripció per a cada obra. La documentació que cal presentar és:

  • Emplenar el formulari amb les dades dels agents que han participat a l’obra.

Aquesta fitxa té una extensió de dues pàgines i s’ha de lliurar en format A4 i .pdf. A la pàgina 1 s’ha de detallar:

– Tipus d’obra, emplaçament i data de finalització.

– Dades dels agents que han participat a l’obra: promotor, constructor, empresa especialitzada en piscines i equip tècnic facultatiu.

– Descripció de l’obra.

– Aspectes d’innovació i sostenibilitat que incorpora l’obra.

La pàgina 2 serà exclusivament d’informació gràfica: fotografies i plànols. No s’acceptaran fitxes d’obra en què l’extensió sigui superior a dues pàgines.

  • Informació complementària

A més de la fitxa d’obra caldrà lliurar en format .jpg fotografies, amb un màxim de vuit (una imatge per fitxer), i els plànols necessaris per entendre l’obra en format .pdf. Encara que les imatges i els plànols s’hagin incorporat a la fitxa d’obra cal enviar-los per separat en els formats requerits.

– Document o certificat que acrediti la data final d’obra, emès pel facultatiu corresponent en format .jpg o .pdf.

Els fitxers s’enviaran comprimits amb un zip o rar que no podrà ser més gran de 25 Mbytes.

4. La inscripció als Premis només serà vàlida si es lliura la documentació que es detalla a l’apartat 3. La Secretaria Tècnica dels Premis Piscina & Wellness Barcelona 2015 és l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya-ITeC, carrer de Wellington 19, ES08018 Barcelona.

La documentació es podrà enviar fins a les 14 hores del dia 22 de setembre de 2015

5. L’organització dels Premis es reserva el dret de reproduir informació i imatges de les propostes seleccionades i guardonades a tots els suports documentals que consideri necessaris. No es faran públiques les propostes presentades a aquesta convocatòria i que no han estat seleccionades com a finalistes.

6. El Jurat estarà format per professionals de reconeguda trajectòria. La composició del Jurat es donarà a conèixer en l’acte de lliurament en què es fan públics els veredictes

7. El Jurat podrà sol·licitar, si ho considera oportú, informació addicional.

8. El Jurat, a l’hora d’atorgar els Premis, tindrà en compte els aspectes innovadors de l’obra, així com els criteris de sostenibilitat en la instal·lació tant en la utilització dels recursos com en el seu cicle de vida.

9. El Jurat atorgarà els següents guardons:

Premi Piscina & Wellness Barcelona 2015 piscina residencial

Premi Piscina & Wellness Barcelona 2015 centre wellness

Premi Piscina & Wellness Barcelona 2015 piscina d’ús públic

Premi Piscina & Wellness Barcelona 2015 rehabilitació de piscina

El Jurat, seleccionarà un màxim de 4 propostes, d’entre totes les obres presentades, i a més del premi, si ho creu oportú, podrà concedir menciones.

10. El Premi, consistent en un diploma acreditatiu i un trofeu, es lliurarà a les empreses, promotors i tècnics que hagin participat en la construcció de l’obra.

Les mencions i les obres seleccionades rebran també un diploma acreditatiu.

11. Els Premis no podran ser declarats deserts ni concedits ex aequo.

12. Correspon exclusivament al Jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en relació amb l’adjudicació dels Premis. Les decisions del Jurat són inapel·lables.

13. La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duran a terme en un acte públic que tindrà lloc durant la celebració del Piscina & Wellness Barcelona 2015.

14. La participació en els Premis Piscina & Wellness Barcelona d’instal·lació en ús comporta l’acceptació d’aquestes bases.