Secretaria Tècnica

ITeC, Institut de Tecnologia
d
e la Construcció de Catalunya

C. Wellington 19
08018 Barcelona
T. 93 309 34 04
piscina@itec.cat
www.itec.es

 

Bases Obra

El Saló Internacional de la Piscina BCN convoca la primera edició del Premi Internacional Piscina BCN a la piscina residencial, centre wellness i instal·lació esportiva recreativa en ús.

BASES

1. Poden optar al Premi Piscina BCN 2011 d’obra les piscines residencials, centres wellness i instal·lacions esportives recreatives de nova planta o rehabilitades, finalitzades entre l’1 de setembre de 2009 i el 31 d’agost de 2011.

2. Les propostes hauran de formalitzar la inscripció a través del formulari d’inscripció i adjuntar informació sobre l’obra que comprèn: emplaçament, data de construcció, agents que han participat en la construcció i descripció de l’obra, destacant els aspectes que aporta d’innovació i sostenibilitat.

Caldrà adjuntar en la inscripció fotografies i tota la documentació necessària per entendre l’obra.

3. La documentació es podrà enviar fins a les 14 hores del dia 20 de setembre de 2011.

4. El Jurat podrà sol·licitar, si ho considera oportú, informació addicional.

5. El Jurat atorgarà els següents guardons:

Premi Piscina BCN 2011 piscina residencial

Premi Piscina BCN 2011 centre wellness

Premi Piscina BCN 2011 instal·lació esportiva recreativa

El Jurat, si ho creu oportú, podrà concedir mencions.

El Premi, consistent en un diploma acreditatiu, es lliurarà a les empreses, promotors i tècnics que hagin participat en la construcció de l’obra.

Els Premis no podran ser declarats deserts ni concedits ex aequo.

6. El Jurat, a l’hora d’atorgar els Premis, tindrà en compte els aspectes innovadors de l’obra, així com els criteris de sostenibilitat en la instal·lació tant en la utilització dels recursos com en el seu cicle de vida.

7. Correspon exclusivament al Jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en relació amb l’adjudicació dels Premis. Les decisions del Jurat són inapel·lables.

8. La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duran a terme en un acte públic que tindrà lloc durant la celebració del Saló Piscina Barcelona.

9. La participació en els Premis Piscina d’obra comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Descarregui les bases en PDF

Bases Producte

El Saló Internacional de la Piscina BCN convoca una nova edició dels Premis a la innovació i a la sostenibilitat al producte i/o procés exposat al saló.

BASES

1. Poden optar al Premi Piscina BCN 2011 a la innovació i Premi Piscina BCN 2011 a la sostenibilitat tots els productes i processos exposats al Saló Internacional de la Piscina BCN 2011 que es presentin a aquesta convocatòria.

2. Els productes que vulguin optar a aquests Premis han de ser presentats per la persona física o jurídica titular de l’espai on són exposats al Saló Piscina BCN.

Els candidats hauran de formalitzar la inscripció a través del formulari d’inscripció i adjuntar informació sobre el producte en format doc, pdf, jpg.

Els fitxers s’enviaran comprimits en un zip o rar, que no podrà superar els 20 Mb.

3. La documentació es podrà enviar fins a les 14 hores del dia 20 de setembre de 2011.

4. El Jurat podrà sol·licitar, si ho considera oportú, informació addicional.

5. El Jurat atorgarà el Premi Piscina BCN 2011 a la innovació a aquell producte, sistema o servei que representi una aportació més rellevant a través d’un nou enfocament en el procés de construcció, ús o manteniment de les piscines residencials, centres wellness i instal·lacions esportives recreatives.

6. El Jurat atorgarà el Premi Piscina BCN 2011 a la sostenibilitat a aquell producte o procés que representi una aportació més rellevant pel que fa a la utilització eficient dels recursos (aigua, energia, matèries primeres) i pel seu respecte al medi ambient al llarg de tot el seu cicle de vida (fabricació, posada en obra, utilització, desconstrucció i reciclatge).

7. El Jurat atorgarà el Premi Piscina BCN 2011 a la innovació i el Premi Piscina BCN 2011 a la sostenibilitat als que considero guanyadors.

El Jurat, si ho creu oportú, podrà concedir mencions.

El Premi, consistent en una diploma acreditatiu, es lliurarà a la persona física o jurídica que hagi presentat el producte.

Els Premis no podran ser declarats deserts ni concedits ex aequo.

8. Correspon exclusivament al Jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir en relació amb l’adjudicació del Premi. Les decisions del Jurat són inapel·lables.

9. La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duran a terme en un acte públic que tindrà lloc durant la celebració del Saló Piscina Barcelona.

10. Els productes guanyadors i els que hagin estat objecte de menció podran fer constar en la seva documentació tècnica la distinció aconseguida.

11. La participació en els Premis Piscina BCN de producte comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Descarregui les bases en PDF